อ้างอิง

posted on 01 Dec 2007 21:55 by personinhistory

 

                                      อ้างอิง 

 

 

- จักรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ.  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 

 

กับ กระทรวงมหาดไทย.  พิมพ์ครั้งที่ ๓.  กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๕.

 

- ทวีศักดิ์  ล้อมลิ้ม, ประทุม  กุมาร.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ประวัติศาสตร์ ม.๔.

กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๔๗.

 

- สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.  ศิลปินแห่งชาติ ๒๕๔๐.  กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๐.

 

 

- สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี : สมเด็จย่าของแผ่นดิน.  กรุงเทพมหานคร :

 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๓๙.