ยินดีต้อนรับค่ะ

posted on 29 Nov 2007 10:47 by personinhistory

                                      

                       บทนำ

     จากการเรียนวิชาสังคมศึกษา มีเรื่องราวต่างๆ
ของไทยที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในเรื่องของ
บุคคลสำคัญของไทย นับตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึง 
ปัจจุบัน  พวกท่านเหล่านี้ล้วนแต่ได้ทำคุณประโยชน์
ในด้านต่างๆ ให้กับ ไทยมากมาย  ซึ่งเรื่องราวของ
แต่ละท่านล้วนทรงคุณค่าควรแก่การยกย่อง
และประวัติของท่านแต่ละท่านล้วนให้ความรู้
แตกต่างกันในแต่ละด้าน เช่น ด้านการปกครอง 
ด้านการทหาร  ด้านการต่างประเทศ  เป็นต้น 
ดังนั้นจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น  เพื่อเป็นการศึกษา
รวบรวมข้อมูลที่ควรรู้ เพื่อสืบทอด เรียนรู้ถึงประวัติ
และผลงานต่างๆ ของบุคคลสำคัญของไทย
ให้เป็นระบบ และมีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ
และง่ายต่อการศึกษาอีกด้วย
     นอกจากนี้ต้องขอขอบพระคุณ
ท่านอาจารย์ปรางค์สุวรรณ  ศักดิ์โสภณกุล
อาจารย์ประจำวิชาสังคมศึกษา (ส43105)
ที่เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุน พวกเราเป็นอย่างดีค่ะ
หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
                                 คณะผู้จัดทำ
                         ม.6.11  โรงเรียนสตรีวิทยา
                      
                              
     อาจารย์ปรางค์สุวรรณ  ศักดิ์โสภณกุล
    

              

     

edit @ 1 Dec 2007 03:29:13 by Saranya

edit @ 4 Jan 2008 11:51:07 by Saranya